همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی